دربارهٔ ما

هفته نامه فردوسی امروز محلی برای
تبادل عقاید و نظریات متفاوت
تمرین دمکراسی و روشنگری
ایجاد تریبون آزاد برای ایرانیان در تمام دنیا

هفته نامه ای : سیاسی -اجتماعی-فرهنگی

با همکاری نویسندگان وسیاست مداران بر جسته در سراسر دنیا و به سردبیری عباس پهلوان و مدیریت عسل پهلوان

برای دانستنیهای بیشتر با ما تماس بگیری

ferdosiemrooz@gmail.com
 
 عباس پهلوان